Diákönkormányzat

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.

 • Írásban felkérhet egy nagykorú személyt (diákönkormányzat munkáját segítő pedagógust), aki a diákönkormányzat és a tagiskola igazgatójának megbízása alapján eljárhat a diákönkormányzat érdekében;
 • Döntési joga van:
  • dönthet saját működéséről,
  • a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról,
  • egy tanítás nélküli munkanap programjáról,
  • az iskolai tájékoztatási rendszer létrehozásáról, működtetéséről, valamint a tájékoztatási rendszer (stúdió, rádió, TV, iskolai újság) szerkesztősége tanulói vezetőinek, munkatársainak megbízásáról.
 • Használati joga van: a diákönkormányzat feladatainak ellátáshoz térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit.
 • Egyetértési joga van:
  • a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor,
  • jogszabályban meghatározott ügyekben az iskola szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor,
  • a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor,
  • az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor.
 • Véleményezési joga van:
  • a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésében, megszervezésében,
  • a tanórán kívüli tevékenység meghatározásában,
  • a fegyelmi tárgyalás lefolytatásában,
  • a könyvtár, sportlétesítmény működési rendjének kialakításában,
  • az állam által nyújtott évi rendszeres tankönyvtámogatás módjában.
 • Véleményezési és javaslattételi joga van az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.